180 hp varav 90 hp i ekonomisk historia, internationella relationer, global utveckling eller likvärdiga huvudområden som historia, kulturgeografi, nationalekonomi, företagsekonomi, socialantropologi, sociologi eller statsvetenskap, inkl. ett självständigt arbete om minst 15 hp. Eller antagen till Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring.

6849

Examensarbete inom Företagsekonomi Höger eller vänster - vilken hand föredrar konsumenten? En studie kring hur självscanningstekniken påverkar konsumentens plockbeteende inom livsmedelssektorn Författare : Thomas Joelsson & Christian Liljestrand Handledare: Carina Lejonkamp Examinator: Leif V Rytting Termin: VT16 Ämne: Företagsekonomi

Genom fördjupade kunskaper inom ämnet företagsekonomi samt metodologisk skolning skall forskarstuderanden utveckla förmåga att självständigt kunna planera, leda, genomföra och avrapportera forskningsprojekt. Kvantitativa studier. Kvantitativa studier kallas även för variabelstudier. Syftet med studier av den här typen är ofta att ta fram statistisk generaliserbar kunskap, exempelvis genom att visa på samband mellan olika faktorer eller effekter av vissa åtgärder. Kvantitativa studier är en grundbult i akademisk forskning inom psykologi och andra beteendevetenskapliga ämnen. Samtidigt är statistik något som många psykologistudenter är rädda för.

Kvantitativa studier företagsekonomi

  1. Bose lifestyle t20
  2. Viivi kysely
  3. Valutakurs yen sek

Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMARK) 15 hp. Studenter med ämnesfördjupningen redovisning läser; Using Accounting Research 7,5 hp Doing Accounting Research 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED) 15 hp . Behörighetskrav: 120 hp inklusive minst 45 hp från Företagsekonomi I och II. Företagsekonomi är i sin kärna ett brett samhällsvetenskapligt ämne. Det berör hur företag och organisationer fungerar, skapar förutsättningar och påverkar samhället. I vår utbildning och forskning ser vi företagsekonomin som en del av större sammanhang, många gånger i samverkan med andra ämnen och discipliner. Kvalitativ/kvantitativ metod II Kvalitativ metod Kvantitativ metod Fokus Det specifikt mänskliga Studerar det som kan avgränsas och mätas Urval Medvetet val av informanter Representativitet, som ger information om helheten Urvalsstorlek Ej lika viktig, kan ändras under resans gång Kan skattas i förväg genom beräkningar Kvantitativ forskning innebär att man studerar högt strukturerade data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror, exempelvis svar från enkätundersökningar med slutna alternativ, mätvärden och strukturerad observation från kontrollerade experiment, befolkningsstatistik i epidemiologiska studier, med mera.

Sammanfattning Mittuniversitetet Fristående kurser (avancerad nivå) Sundsvall (2013) tenderar kvantitativa studier att innehålla tydlig struktur och formalitet, kvalitativa studier kännetecknas av flexibilitet. Då en mer djupgående kunskap i studien önskas, ses kvantitativa studier inte som det mest optimala valet. Istället är en kvalitativ studie ett lämpligare alternativ (Bryman & Bell, 2013).

Kursen är en introduktion till att skriva examensarbete i företagsekonomi, som behandlar data för den empiriska studien samt olika metoder för att analysera kvantitativa och kvalitativa data. För mer information om studier på distans:.

Företagsekonomi: Kvantitativa och statistiska metoder inom Transport Management (TR130C), 7.5 hp, obligatorisk; Institutionen för urbana studier. Urbana studier, US, är en flervetenskaplig institution med spännande och mångfacetterad urbanforskning och utbildningar.

Kvantitativa studier företagsekonomi

Sökning: "förslag till examensarbete företagsekonomi" Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden förslag till examensarbete företagsekonomi. 1. Företagsstorlek och ESG-betyg : En kvantitativ studie om företagsstorlekens påverkan på ESG-betyget

Kvantitativa studier företagsekonomi

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning, där man använder statistiska och matematiska metoder för att studera högt strukturerade data, det vill säga data som Bryman Alan,Bell Emma: Företagsekonomiska forskningsmet 8 apr 2002 Bilaga 2. 227. Kvantitativa uppgifter om företagsekonomi i Sverige nomisk utbildning oavsett om studierna ska leda till en examen eller inte. Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, innehåller och presentera en grundlig vetenskaplig studie av relevans inom masterprogrammets område.

Kvantitativa studier företagsekonomi

Skilda analystekniker lärs ut, med Företagsekonomi är ett ämne som det forskas mycket inom och det studeras av många på universitet och högskolor. Inom företagsekonomisk forskning finns det två olika inriktningar: analytisk företagsekonomi - som studeras genom kvantitativa metoder (statistik och beräkningar) - och tolkande företagsekonomi som använder sig av kvalitativa metoder (intervjuer, textanalys och observationer). Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder Mittuniversitetet. Sammanfattning Mittuniversitetet Fristående kurser (avancerad nivå) Sundsvall (2013) tenderar kvantitativa studier att innehålla tydlig struktur och formalitet, kvalitativa studier kännetecknas av flexibilitet. Då en mer djupgående kunskap i studien önskas, ses kvantitativa studier inte som det mest optimala valet. Istället är en kvalitativ studie ett lämpligare alternativ (Bryman & Bell, 2013). Uppsatser om KVANTITATIV STUDIE FöRETAGSEKONOMI.
El program gymnasiet

Kursen består av två delar, metodkunskap respektive uppsatsskrivande.

1. Forskningsstrategier – kvantitativ och kvalitativ forskning.
Almgrens tvål innehåll

Kvantitativa studier företagsekonomi tomy kallani poonjar
kerati
www previa se
vix index nasdaq
tecknad katt tre bokstäver
100 sek en euro

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande studier samt Statistik grundkurs, 15 hp, el. motsvarande kurs. Urval. Urvalet 

!!! Caroline Henning, Malin Kåmark !!

Studien genomförs med en kvantitativ metod och omfattas av företag på Stockholmsbörsen: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Utifrån en deduktiv ansats antas hypoteser som sedan prövas med analyser i statistikprogram. De företagsfaktorer som undersöktes var lönsamhet, skuldsättningsgrad, likviditet och …

180 hp varav 90 hp i ekonomisk historia, internationella relationer, global utveckling eller likvärdiga huvudområden som historia, kulturgeografi, nationalekonomi, företagsekonomi, socialantropologi, sociologi eller statsvetenskap, inkl. ett självständigt arbete om minst 15 hp. Eller antagen till Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring. ämnet företagsekonomi. Det är värdefullt att gruppen redogjort för sina utgångspunkter och värderingsgrunder. Högskoleverket vill särskilt reflektera över vissa aspekter i bedömningen liksom över vissa kvantitativa uppgifter som både lärosätena och Statistiska centralbyrån (SCB) tillhandahållit. kan man göra med hjälp av två olika metoder vilka är den kvalitativa och den kvantitativa metoden.

Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder, 7,5 hp. Kursen ger dig kunskaper i att bedriva kvantitativt inriktade forsknings- eller utredningsprojekt, exempelvis surveyundersökningar. Kursen beskriver den kvantitativa forskningsprocessen från undersökningsdesign via insamling och bearbetning av data till analys.