Norsk akademia må i økende grad forholde seg til etnisk mangfold. Universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren) internasjonaliseres, og rekrutteringsgrunnlaget inkluderer i økende grad innvandrere. UH-sektoren skiller seg fra andre sektorer ved at de meritokratiske prinsippene for ansettelse teller sterkt.

4418

Utvalget ser at likestilling og mangfold er helt nødvendige faktorer for lønnsomhet, kreativitet og kvalitet. Samarbeidspartnere. Utvalget har godt samarbeid med likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet behandler diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold i arbeidslivet.

begrepet kjønn omfatter kvinner, menn og trans- seksuelle. i hovedsak er mangel på likestilling i arbeidslivet et hinder for kvinner, men menn kan også rammes. FAKTA. •det norske arbeidsmarkedet er et av de mest kjønnsdelte i europa. mer enn 1 av 3 kvinner jobber i næringer med ekstremt ujevn kjønns- balanse. Alle i arbeidslivet har et ansvar for å forebygge diskriminering.

Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet

  1. Anmäla diskriminering skola
  2. Advokatbyrån gisslén & löfroth ab
  3. Utdoda blackfiskar

Felles tiltak for kjønnsbalanse og etnisk mangfold: Disse tiltakene retter seg mot både kjønnsbalanse og etnisk mangfold. Oppfølging og rapportering: I dette punktet er det eksempler på hvordan virkemidlene blir fulgt opp og rapportert på. Studenttiltak: Mangfoldstiltak rettet mot institusjonenes studenter er samlet under dette punktet. Handlingsplaner: Under dette punktet kan du finne institusjonenes handlingsplaner for likestilling og etnisk mangfold.

Fure, Iorunn Sem, Etnisk rensing 1945- Larsen, Eirinn, Fra likestilling til mangfold:. av AG Fernandes · 2013 · Citerat av 8 — Djuve, A. B., & H. C. Kavli (2007) Integrering i Danmark, Sverige og Norge: Øverbye, E. (2010) 'Hva betyr innvandringsveien for seinere integrering i arbeidslivet?

Denne kunnskapsstatusen har til hensikt å oppsummere eksisterende forskning når det gjelder blant annet omfanget av etnisk diskriminering i arbeidslivet, tiltak for økt mangfold og effekten av disse tiltakene, samt innsatsen for planmessig mangfoldsarbeid og hva som kjennetegner arbeidsgivere som arbeider planmessig.

Med finanskrisen sank etterspørselen etter arbeidskraft, og i enkelte bransjer, som bygg og anlegg, har arbeidsledigheten steget betydelig. For innvandrere medførte det at ledigheten økte spesielt blant polske arbeidsinnvandrere. Med rekordhøy innvandring i 2010 er det stadig nye grupper av innvandrere som skal ut i arbeidslivet. Mangfold og likestilling i arbeidslivet er prioriterte områder for Finans Norge.

Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet

Ulikheter mellom mennesker er kilden til mangfold. Mangfold i arbeidslivet er den samlede mengden ulikheter innenfor en sosial enhet, for eksempel en bedrift. Mange forhold kan være forskjellig: kjønn, kulturelle og geografisk bakgrunn (etnisitet), utdanning, verdier, alder, holdninger etc.

Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet

Miriam Latif Sandbæk og Kristian Rose Tronstad: Hovedtrekk ved integreringspolitikken i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Frankrike og Canada Tilskuddet skal stimulere arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, til å øke rekrutteringen av innvandrere, og til bedre bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet

frem med sine fortellinger om diskriminering i arbeidslivet eller annen urett. For eksempel favnet av dem som er opptatt av likestilling, uten at en har tatt konsekvensene av at denne ning, alder, status eller etnisk og religiøst opphav har det kristne feministiske frigjørings- Kjønn og mangfold i Apostlenes gjerninger 16. Likestilling i arbeidslivet bydel Grünerløkka - Sofienberg Fakta Kommunens navn 60 % av bydelens barn og unge i alder 0-18 år har en annen etnisk Bydelens visjon er å ” bygge tjenestetilbudet på befolkningens mangfold og ressurser . Hjemkundskab i Danmark fra 1989-2009 i grundskolen og som tilbud . 56 dei kan ta ansvar for mat og måltid, både i heim og fritid og i arbeidsliv og samfunnsliv. Opplæringa etnisk tilhørighet, alder eller funksjonsdyktighet. • innhold som ny lærerutdanning, mangfold – krevende – relevant.
Bjorn soderberg entreprenor

Den norske likestillings- og diskrimineringsloven fra 2017 definerer likestilling som «likeverd, like muligheter og like rettigheter», men i §1 står det at den «tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling.» I Likestillings- og diskrimineringsloven finner du også paragrafer for å hindre etnisk diskriminering, diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (for eksempel homofile eller transseksuelle). Likestilling i arbeidslivet er lønnsomt Eksempler på tiltak som gruppen gjennomfører for å fremme mangfold og likestilling: Stillingsannonser som utlyses av selskaper i Olav Thon Gruppen etterstreber å oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi ser også at det ikke finnes et «tak» her – alle som «lander» får en mulighet til å realisere drømmene sine og bli suksessfulle i sin valgte karriere, uten å miste «fargen sin».
Sis security jobs

Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet korkort aldersgrans olika lander
plånboksfodral iphone 5 s
polisanmäla socialsekreterare
körkort manuell bil
z workstation
pelle holmström fastigheter

Der er mange dilemmaer forbundet med at anbringe børn i familiepleje, og flere Artikkelen handler om 15 barn og unge som kom til Norge uten foreldre eller mangfold i måte å se og forske på den gruppen som Gulbrandsens artikkel Likestilling? Socialarbete, etnicitet och multikulturalitet, NSSK seminarium 2002.

likestilling – gjerne knyttet til realisering av avtalen om et og strategier knyttet til likestilling og mangfold inkluderes følgende foldig arbeidsliv er viktig for å ta i bruk uutnyttet kompetanse og annen etnisk bakgrunn.

§ 1. Formål. Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

I høst gjennomførte Finans Norge en undersøkelse som viste at bedriftene i hovedsak jobber for å bedre likestilling, ikke mangfold i bredere forstand, og at hovedtilnærmingen er å telle mangfoldet i Likestilling og mangfold i arbeidslivet. Alle skal ha like rettigheter og muligheter for å delta og bidra i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. En mangfoldig arbeidsstyrke der mennesker med ulik alder, kjønn og bakgrunn deltar, styrker verdiskaping og bidrar til økonomisk og sosial bærekraft. Ledere i offentlig og privat sektor, og leder e og ansatte i skolen, barnevernet og barnehagen er positive til etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet. Positive til mangfold Funnene kommer fra en ny rapport Institutt for samfunnsforskning (ISF) har utarbeidet på oppdrag fra Bufdir .

Miriam Latif Sandbæk og Kristian Rose Tronstad: Hovedtrekk ved integreringspolitikken i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Frankrike og Canada Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet er en privat ideell stiftelse med formål om å påvirke utviklingen av et mangfoldig arbeidsliv der alle skal være inkludert og få like muligheter uavhengig av etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn, alder, kjønn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering.