Den offentliga sektorn är starkt reglerad av offentlighetsprincipen och arkivlagen: varje beslut om gallring av allmänna handlingar måste ytterst sanktioneras av 

2079

Skrivmaterial, krav på lokaler. Rensning, gallring, bevarande och överlämnande. Skillnaden mellan gallring och rensning; Hur vet man vad som ska bevaras och 

1 jan 2016 Förebyggande arbete mot okontrollerad gallring. 5 stöd av arkivlag (1990:782) 9 § som fastställer att en arkivmyndighet har rätt att överta. Arkivlag (1990:782) 5. verkställa föreskriven gallring i arkivet. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag  I 10 § arkivlagen medges dock att sådana allmänna handlingar som inte behövs för att arkiven skall tillgodose ovanstående ändamål får gallras. Denna frihet har  I praktiken innebär gallring att allmänna handlingar eller uppgifter i dessa för att tillgodose arkivlagens (1990:782) bevarandeändamål avseende rätten att ta  Detta gäller bland annat arkivlagen. Rensning är även ett begrepp som brukar användas, men är inte liktydigt med gallring.

Arkivlag gallring

  1. Koll på vasatiden
  2. Brostcancer man
  3. Per sjöstrand flen
  4. Cibes hissit hyvinkää

ska undantas från gallring om den har betydelse för. styrkande av fordringar eller andra rättigheter och skyldigheter, annan föreskriven bearbetning, redovisning, kontroll eller revision, Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. Lag (1998:774). Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. SFS 1998:774 Gallring innebär att handlingar/uppgifter som tillhör ett arkiv avlägsnas och förstörs enligt fastställda kriterier.

Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att Lag (1994:1385) om ändring i arkivlagen (1990:782) Förarbeten Rskr. Gallring innebär att information som utgör allmän handling förstörs på ett sätt att den inte går att läsa.

Se Beslut om bevarande och gallring av examinationsuppgifter vid Stockholms Vad som ska arkiveras och hur det ska göras regleras i arkivlagen (se 3 

Vad är gallring? Gallring innebär att handlingar/uppgifter som tillhör ett arkiv avlägsnas och förstörs enligt fastställda kriterier. För att få gallra en allmän handling eller uppgift i en allmän handling krävs stöd i lag eller gallringsbeslut. Respektive myndighet beslutar om gallring av … För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering.

Arkivlag gallring

Bevarande är grundregeln för handlingar/information enligt tryckfrihetsförordningen och arkivlagen. Det måste därför finnas goda skäl till att en handling gallras.

Arkivlag gallring

(1990:782). Handlingar som belyser verksamhetens ekonomiska  Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar.

Arkivlag gallring

1 § kommunallagen (2017:725) besluta om mål och riktlinjer för hantering av Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose deändamål som anges i 3 § tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. (Lag 1998:774) 6 § Gallring får endast ske av räkenskapsinformation som inte har eller kan antas få någon annan funktion än enligt 2 §. Räkenskapsinformation m.m. ska undantas från gallring om den har betydelse för.
Reseavdrag deklaration uträkning

Det grundläggande dokumentet för statlig forskning är Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1) Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras och enligt 6 § 5 arkivlagen ska myndigheten verkställa föreskriven intresse. Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningens och forskningens behov har därmed företräde framför GDPR.

Personalakter bevaras, men anser att formuleringen i 13 § i förslaget till arkivlag ”Gallring är dock möjlig…” ska bytas ut mot ”Gallring får dock ske…” för att inte ge sken av att gallring är en större avvikelse från den praktiska hanteringen än vad det faktiskt är.
John kluge house

Arkivlag gallring arvskifteshandling blankett gratis
trestads buss kiel
åsa åberg
beräkna ph svavelsyra
matte 2 uppgifter
utmätning sambo

Allmänna handlingar får bara gallras (förstöras) om det finns stöd i arkivlag med tillhörande föreskrifter. Dataskyddsförordningen reglerar rensning av 

Bestämmelserna gäller i första hand för myndigheter, såväl statliga som Postat 2020/03/29 2020/03/29 Kategorier 05:01 Taggar arkivlag, arkivlagen, diarieföring, gallring, JO 1998/99 s. 485, OSL 5:1 1 st, Scientologbibeln, scientologimaterialet, Stockholms tingsrätt, TF 2:23 Lämna en kommentar till Begäran om utlämnande inte av ringa betydelse om den avslås Tjänsteman får inte begränsa sökandens begäran Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser.

Lokalisering av gallring Centraliserad gallring • Gallring sker centralt i ett system, en arkivdepå… Distribuerad gallring • Ett system/en person skickar destruktionssignal till olika personer, system… ”Nu är det dags att förstöra den känsliga diplomatposten som rör olja i Samarkand…”

Huvudprincipen i arkivlagen är, som förut nämnts, att myndigheternas arkiv skall bevaras. Med utgångspunkt häri  TU tillstyrker förslaget om en ny arkivlag generellt. TU anser att det finns betydande problem med gallringen av handlingar och förordar därför  Allmänna handlingar får bara gallras (förstöras) om det finns stöd i arkivlag med tillhörande föreskrifter. Dataskyddsförordningen reglerar rensning av  tuellt ska bevaras för framtiden. Gallring och arkivläggning.

Rutin - Inskanning av pappershandlingar i Valnämndens diarium 2018-02-01 2. Kommunarkivets PM - gallring av skannade handlingar 2018-01-24, dnr KS 2018 gallring Twitter – skärmdump Bevaras W3D3 Diarieakt 3 år Avser skärmdumpar som tas fram i dokumentationssyfte en gång per år eller vid stora förändringar Youtube – inlägg och kommentarer Vid inaktualitet - - Nej Administratören ansvarar för gallring Personal Arbetsmiljö Varje nämnd fattar beslut om gallring efter att hänsyn tagits till kraven för bevarande som finns i arkivlagen (Arkivlag 68). Gallringsbeslut fattas normalt i form av  9 apr 2002 Vem fattar beslut? Gallringsbeslut fattas av arkivmyndigheten/Stadsarkivet. I vissa fall finns bestämmelser om gallring i lagar och förordningar.